Odszkodowania

Odzkodowania2

rozwody alimenty odszkodowania obrońca akt oskarżenia porady dobry prawnik radca prawny adwokat Jelenia Góra

Kancelaria posiada duże doświadczenie w dziedzinie dochodzenia odszkodowań. Oferujemy pomoc w sporze z zakładami ubezpieczeń w uzyskaniu odszkodowania w należnej wysokości. Rzetelnie informujemy o szansach i ryzykach.

Nie zawieramy ugody z zakładem ubezpieczeń bez porozumienia. Naszą zasadą jest pełne zaufanie. Wykazujemy zaangażowanie i na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach.

O kosztach sprawy udzielamy pełnej informacji przed podjęciem przez Kancelarię jakiejkolwiek decyzji, która powoduje ich powstanie.

Jesteśmy skuteczni w negocjacjach z zakładem ubezpieczeń. W sądzie sprawę prowadzą zawodowi pełnomocnicy, których etycznym obowiązkiem jest dbanie o Twój interes oraz o jak najwyższe odszkodowanie.

1. ZASADY POSTĘPOWANIA.

Aby uzyskać pomoc Kancelarii lub bezpłatną poradę prawną, należy przedzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów lub przesłać do nas na adres poczty elektronicznej krótki opis sprawy wraz z danymi kontaktowymi. Wstępna analiza sprawy nie zobowiązuje do podpisania umowy i nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Gdy otrzymamy zgłoszenie skontaktujemy się i udzielimy wszelkich odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Sprawy prowadzimy na podstawie udzielonego Kancelarii pełnomocnictwa. Dokonujemy wszelkich czynności koniecznych do uzyskania odszkodowania, w tym m.in.:

 • oceny zaistniałego zdarzenia,
 • szacujemy rozmiar doznanej szkody,
 • kompletujemy wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy,
 • organizujemy opinię biegłych rzeczoznawców i specjalistów,
 • zgłaszamy szkodę oraz prowadzimy korespondencję z zakładem ubezpieczeń,
 • szacujemy roszczenia i zapewnimy reprezentację w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń,
 • zapewniamy reprezentację w postępowaniu sądowym,
 • udzielamy informacji o przebiegu postępowania.

2. BŁĄD MEDYCZNY.

Za błędną diagnozę, zaniedbanie czy błąd w sztuce medycznej można dochodzić odszkodowania.

Zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek ubezpieczenia zdarzeń powodujących odpowiedzialność cywilną, dlatego też w tym przypadku wypłatą odszkodowania zajmuje się zakład ubezpieczeń.

Dla zwiększenia szans powodzenia oraz wysokości przyznanego odszkodowania bardzo istotne jest, aby zebrać szczegółową dokumentację medyczną. Pomożemy w skompletować dokumenty. Przeprowadzimy weryfikację dokumentacji medycznej pod kątem jej przydatności podczas dochodzenia odszkodowania.

Korzystając z pomocy Kancelarii zwiększasz swoje szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania.

3. WYPADEK KOMUNIKACYJNY I NIE TYLKO.

3.1. Odszkodowanie za utracone lub zniszczone mienie.

Jeśli w wyniku wypadku uszkodzono Twój samochód lub inne mienie, podejmij racjonalne działania. Masz bowiem prawo do pełnego zrekompensowania powstałej szkody majątkowej.

 • Należy się zwrot kosztów naprawy pojazdu w warsztacie samochodowym.
 • Masz prawo do samochodu zastępczego na koszt sprawcy – samochód tej samej klasy lub klasy podobnej – jednak zazwyczaj nowszy.
 • Możesz domagać się utraconej wartości samochodu – oczywistym jest, że twoje auto straci na wartości rynkowej po wypadku nawet w przypadku fachowej naprawy na oryginalnych podzespołach.
 • Masz prawo do zwrotu utraconych zarobków, jeśli zarabiałeś jeżdżąc uszkodzonym pojazdem.
 • Masz prawo do rekompensaty pieniężnej za zniszczone lub utracone rzeczy pozostawione w pojeździe.
 • Masz prawo do zwrotu pieniędzy za transport auta lawetą do warsztatu oraz związane z tym zdarzeniem wszelkie inne koszty.
 • Sprawca jest zobowiązany do pełnego wyrównania szkody w mieniu.

Orzecznictwo sądów w tym zakresie jest dynamiczne. Pilnie je pilnie śledzimy i informujemy o nowych trendach.

W konsekwencji decyzja należy do Ciebie. Możesz nam zaufać i powierzyć sprawę specjalistom, którzy znają przepisy prawne i mają w tym względzie bardzo duże doświadczenie, lub możesz walczyć sam ale wówczas szanse na oczekiwany sukces maleją w zderzeniu z profesjonalistami z zakładów ubezpieczeń.

3.2. Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej.

3.2.1. Zwrot kosztów leczenia.

Jeżeli zostałeś poszkodowany możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, które obejmują koszty takie jak:

 • związane z zakupem leków, opatrunków, przyrządów,
 • konsultacji u najlepszych specjalistów,
 • pobytu w szpitalu, operacji, zabiegów, opieki pielęgniarskiej,
 • opieki nad Tobą przez osoby trzecie np. podczas leczenia lub okresu rehabilitacji,
 • zabiegów rehabilitacyjnych,
 • związane z zakupem sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i protez,
 • transportu (np. dojazdy na wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne itd.),
 • przystosowania pomieszczeń do Twoich indywidualnych potrzeb powypadkowych,
 • przygotowania do innego zawodu.

Kompletuj wszelką dokumentację związaną z wypadkiem i dowody poniesionych kosztów leczenia. Zgromadzone dowody (zaświadczenia, rachunki, dokumentacja związana z chorobą itd.) znacznie usprawnią postępowanie i ułatwią nam uzyskanie wyższego odszkodowania.

3.2.2. Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała.

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za doznane w skutek wypadku ujemne następstwa, do których można zaliczyć:

 • cierpienia fizyczne i psychicznie powstałe w wyniku wypadku (ból, stres związany z procesem leczenia),
 • krzywdy moralne,
 • kalectwo i jego skutki, które uniemożliwiają realizację celów życiowych (np. utrata możliwości wykonywania zawodu, uprawniania sportu, założenia rodziny).

Nie ma z góry określonej wysokości zadośćuczynienia – każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Faktem jest, iż sądy przyznają coraz wyższe zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – masz realną szansę na rekompensatę doznanych krzywd.

3.2.3. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Nagła śmierć osoby bliskiej stanowi dla każdego z nas źródło wstrząsu emocjonalnego wypełnionego bólem i cierpieniem. W związku z utratą najbliższego tracimy poczucie bliskości, bezpieczeństwa, pogorszeniu ulega również nasza dotychczasowa sytuacja życiowa. W wyniku tragedii, niejednokrotnie zmuszani jesteśmy do podjęcia radykalnych działań związanych ze zmianą np. miejsca zamieszkania, poziomu dotychczasowego życia, trybu edukacji czy planów zawodowych. Często popadamy w depresję, nasz stan psychiczny ulega znacznemu pogorszeniu.

W obliczu tych okoliczności ciężko jest patrzeć „w przyszłość”, jednakże powinniśmy silnie stanąć na nogach i spojrzeć jakie mamy szanse na uzyskanie stosownego zadośćuczynienia za doznane w obliczu tragicznej straty krzywdy.

Zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego:

 • współmałżonkowi zmarłego,
 • konkubentowi,
 • dzieciom, pasierbom i wychowankom,
 • rodzicom,
 • macosze o ojczymowi,
 • rodzeństwu,
 • dziadkom,
 • teściom,
 • szwagrostwu,
 • innym osobom, które łączyły ze zmarłym silne stosunki rodzinne (niekoniecznie faktyczne pokrewieństwo).

Zadośćuczynienie przysługuje wówczas, gdy:

 • doznałeś krzywdy fizycznej (np. bólu) cierpienia psychicznego (np. załamanie, depresja, poczucie osamotnienia, żal, smutek, rozpacz),
 • krzywda może nieść następstwo cierpienia (np. przewlekłych zaburzeń) w przyszłości,
 • utraciłeś możliwość życia w normalnej rodzinie,
 • wraz ze zmarłym pozostawałeś we wspólnym gospodarstwie domowym i wspólnie wychowywaliście dzieci.

Analizując orzecznictwo, nie ulega wątpliwości, że sądy z roku na rok zasądzają coraz wyższe kwoty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Kwoty powyżej 100.000 zł nie są rzadkością w wyrokach sądowych. Pamiętaj, że każdy z członków rodziny ma odrębne roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną śmierć osoby bliskiej. Nie jest to roszczenie rodziny jako całości lecz indywidualne każdego członka rodziny dotkniętej tragedią.

Wspólnie z nami możesz uzyskać od zakładu ubezpieczeń należne zadośćuczynienie. Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest niewypłacanie odszkodowania w należnej wysokości. Nasza argumentacja powoduje, iż zakład ubezpieczeń wielokrotnie zmienia swoje stanowisko.

3.2.4. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Renta należy Ci się, gdy w wyniku wypadku:

 • zwiększyły się Twoje potrzeby (np. potrzeba zakupu kosztownych leków, korzystania z rehabilitacji czy stosowania wzbogaconej diety),
 • zmniejszyły się Twoje widoki powodzenia na przyszłość (np. nie możesz podjąć dotychczasowej dobrze płatnej pracy, Twoja zdolność zarobkowa znacznie się obniżyła).

Pomożemy ustalić okres na jaki może być przyznana renta oraz jej wysokość.

Renta z tytułu utraconego dochodu przysługuje, gdy w wyniku wypadku utraciłeś zdolność do pracy zarobkowej i zmniejszyły się dotychczasowe dochody oraz całkowicie lub częściowo utraciłeś zdolność do pracy.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość otrzymania dożywotniej renty.

Renta odszkodowawcza dla członków rodziny należy się w sytuacji, gdy w wyniku wypadku umiera bliska osoba, na której wsparcie mogłeś liczyć. Renta przysługuje, gdy dla poszkodowanego byłeś:

 • dzieckiem,
 • wychowankiem,
 • wnukiem,
 • małżonkiem,
 • konkubentem,
 • rodzicem,
 • bliskim bądź dalszym krewnym.

Podstawową zasadą prawa jest pełna rekompensata szkody. Skuteczność działań zależy od znajomości przepisów, orzecznictwa oraz procedur obowiązujących w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń oraz przed sądem.

4. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY.

Masz prawo do wynajęcia samochodu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji na mocy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011 r.

5. ODSZKODOWANIE ZA LINIE PRZESYŁOWE.

W razie zlokalizowania na gruncie urządzeń przesyłowych, takich jak słupy i inne podobne urządzenia do przesyłu energii elektrycznej, urządzenia do przesyłu gazu ziemnego (gazociągi) oraz urządzenia wodno – kanalizacyjne i cieplne, właścicielowi gruntu przysługują dwie drogi dochodzenia roszczeń z tego tytułu przeciwko przedsiębiorstwu sieciowemu:

 • ustanowienie na gruncie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem jednorazowym, miesięcznym lub rocznym,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Chodzi tu o te przedsiębiorstwa sieciowe, które nie mają uprawnień do ingerowania w sferę cudzej własności dla bieżącego utrzymania urządzeń przesyłowych (brak tytułu prawnego w postaci umowy z właścicielem gruntu, ustanowienia odpowiedniej służebności przez sąd, czy też w postaci decyzji administracyjnej).

Reguła ustalania wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości czy też wynagrodzenia w zakresie ustanowienia służebności przesyłu opiera się na ocenie ingerencji urządzeń przesyłowych w prawo własności.

Okres za jaki można występować z roszczeniami o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z urządzeń przesyłowych umieszczonych na danym gruncie wynosi 10 lat wstecz w stosunku do daty wystąpienia na drogę postępowania sądowego.